womensecr.com
 • Příznaky nádorového mozku

  nádor mozku - to je neobvyklý růst buněk v mozku nebo v membránách obklopujících mozek. Mezi nejčastější mozkové nádory u dospělých jsou gliomy a meningiomy . Ačkoli nádory mozku jsou heterogenní a mají širokou šíření věku, v průměru, většina primárních nádorů vznikají ve věku 52-56 let. Jak vypadá léčba nádorů lidovými léky.

  primární nádory CNS jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí ve věku od 15 do 35 let a druhá nejvyšší u dětí mladších 15 let.

  low-grade gliom , jako oligodendrogliom vyskytují u mladých pacientů, zatímco vysokého stupně, jako je multiformní glioblastom, společné sociální zařízení u starších pacientů.Pacienti s multiformním glioblastomem nejnepříznivější prognóza, dvouleté přežití je u pacientů mladších 20 let 30% a až 2% u pacientů starších než 65 let. Průměrná délka života u pacientů s glioblastomem je asi 17 týdnů bez léčby a 62 týdnů za použití ozařování a chemoterapii.

  meningiomy - extracerebrální nádory jsou častější u starších lidí, a jejich prognóza je poměrně příznivý( celkové pětileté přežití - 81%, pětileté přežití meningosarkome - 55%).Výskytem gliomů o něco více náchylný k mužům meningiom - ženy.

  instagram story viewer

  genetické poškození a abnormální exprese genů hrají důležitou roli ve vývoji gliomů.Začnou nadměrné exprese růstového faktoru odvozeného z krevních destiček, což umožňuje buněčné proliferace, migrace a gliomu buněk genu TP53 inaktivaci, které normálně inhibuje růst abnormálních buněk. Pacienti s těmito syndromy jako neurofibromatóza a papulární skleróza, významně vyšší riziko vzniku mozkových nádorů.Pouze 2-10% pacientů bylo geneticky náchylní k mozkových nádorů, a pouze 5% gliomů může být dědičná.Nádorové zvyšuje

  nitrolební tlak a tím i tlak na celém mozku. Tento jev je příčinou mnoha symptomů spojených s mozkovými nádory, jak benigních a maligních. Primární nádory mozku vyplývají přímo z mozku, ale dochází mnohem méně často, než je sekundární metastatických nádorů, které se šíří do mozku v důsledku rakoviny kdekoli v těle. Příznaky se objevují postupně a závisí na tom, která část mozku je ovlivněna. Primární nádor na mozku je vzácný, což představuje pouze asi 2% všech rakovin.mohou také hrát roli v etiologii primárních nádorů mozku

  životní faktory. Předchozí radiační terapie je kombinována s faktory, jako je strava a vystavení chemikáliím. Nejsou zobrazeny jasnou souvislost mezi mozkovými nádory a elektromagnetické učení nebo používání mobilních telefonů.Byly provedeny studie, které předpokládaly spojení mezi mozkovými nádory a alergiemi.

  sada genetických a faktorů životního stylu určit vývoj primárních nádorů mozku, i když je obtížné stanovit konkrétní příčinu a komunikace. Epidemiologické studie mozkových nádorů je obtížné vzhledem k nízkému výskytu, klinické a histologické heterogenity rozmanitosti. V budoucnu možná pochopit etiologii mozkových nádorů pomůže molekulárních markerů.

  Různé patologických procesů souvisejících hromadné léze a podobnosti neurologickými příznaky CNS do jisté míry omezují možnosti klinické diferenciální diagnostice. Z tohoto důvodu, zlepšené metody pro včasnou detekci a diferenciální diagnostiku nádorů, je jedním z aktuálních problémů klinické Neuroonkologie.

  Díky přítomnosti v mozku různých buněčných typů klasifikace mozkových nádorů je komplexní.Pokusy o klasifikaci nádorů byly provedeny a probíhají nepřetržitě.V současnosti je nejčastěji používanou klasifikací vyvinutou WHO v roce 1993 a doplněnou v roce 2000.

  Největší skupina mozkových nádorů kombinuje neuroectodermal nádorů( 60%).Největší část z nich jsou astrocytická nádory( 35-42%).Maligní astrocytom formy převažují nad benigní( 1,3 násobku mezi samci a 2-krát u žen).

  Podle klasifikace WHO nádorů nervového systému( Lyon, 2000) nádoru z tkáně neuroepiteliální rozděleny do:

  astrocytic nádorů:

  oligodendrogliální nádory:

  Smíšené gliomů:

  Ependimarnye nádorových:

  Nádory choroidální plexus

  :

  Gliové nádory nejasného původu:

  Neuronální a směsné neuronální-gliové nádory: nádorové

  Neyroblastnye: nádory

  embryonální:

  většina gliomů jsou neuroepiteliální nádory. Gliomy představují 60% všech primárních nádorů mozku. Maligní gliomy - multiformní glioblastom a plastického gliomy( anaplastický astrocytom, anaplastický oligodendrogliom a Anaplastic oligoastrocytomu) infiltrativní jsou nejběžnější primární nádory mozku. Histologicky se dělí na čtyři třídy, různé verze, které se vyskytují s nerovným frekvencí a liší se podle prognózy. Nejběžnější astrocytomy, oligodendrogliomy a glioblastomy.

  astrocytů nádory jsou kombinovány jako série společný původ astrocytů tkaniny háček a řady specifických vlastností: gliových-vláknitého růstu znaků složka a častým výskytem zhoubného bujení, metastázy poměrně vzácné, a to i s vysokou malignity. Podle domácích i zahraničních autorů představují takové nádory 55% všech novotvarů mozku. Astrocytomy

  na morfologické struktury jsou heterogenní skupina primárních nádorů mozku. Vzhledem k tomu, že se vyvíjejí z astrocytomas astroglia, spolu s rozdělením histologických maligním fázích provádí differendirovku typu astrocytů( pilocytic nebo fibrilární) podkladové proliferaci. Toto rozdělení je velmi prediktivní hodnotou pilocytic astrocytomas ozlokachestvlyayutsya zřídka rozdíl fibrilárních( infiltrativních) astrocytomas a může být téměř úplně odstraněny. Difúzní astrocytomy tvoří 25-30% hemispheric gliomů u dospělých. Věk největší výskyt supratentoriálních astrocytomy 20-50 let, které se obecně 10 let nižší než v glioblastomů.Tyto nádory mohou vyvinout v jakékoli části mozku, s relativně nízkou frekvencí lézí okcipitální laloky. Když je nádor lokalizován v nižších částech, může být zaznamenána bilaterální invaze. V patologickém procesu jsou zahrnuty jak bílá, tak šedá hmota mozku. Benígní astrocytomy mají lepší prognózu než zhoubné formy. Celková prognóza takových lézí je vždy nepříznivá.Průměrná délka života s astrocytomy se pohybuje od 2,5 do 10 let. Kromě toho je známo, že asi 10% benigních lézí se v průběhu času transformuje na maligní formy.

  50% operovaných přeměněna benigní astrocytomu anaplastický astrocytom nebo glioblastomu. Může také dojít k postupnému zvýšení fibrilární astrocytom bez anaplazie vzestupu. Histologické

  struktura astrocytů nádory řádek odráží stupeň anaplazie. Typické astrocytom - skupina nádorů se liší nejméně stupeň anaplazie a nejvíce benigní samozřejmě zahrnuje tři hlavní histologické provedení astrocytomů: fibrilární, protoplazmatický a smíšený( protoplazmatický-fibrilární).Dělení difuzních gliomy v kroku malignit je důležitým bodem při vývoji strategie léčby a následnou prognózu. Někteří autoři se domnívají, že ideální by bylo zařadit mozkové gliomy na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti maligní buňky. Bohužel se zvýšením rozptýlených anaplastického transformačních astrocytomy zvyšuje se morfologické a genetické různorodosti, což činí histopatologické klasifikaci a separaci kroku problematické.Kromě toho, proces vývoje nádor nemůže být statické, jak může být zjištěno významné změny ve stupni malignity se v průběhu času. Tradičně difúzní astrocytická gliomy jsou distribuovány v souladu se stupněm malignity růstu low-grade astrocytomy k glioblastomů.

  kritéria malignity, je přítomnost jaderné a buněčné polymorfismu, proliferaci vaskulárního endotelu, přítomnost mitózy a nekrózy.

  Vlastností fibrilárních astrocytom je jejich tendence vytvářet biologicky agresivnější buňky. Tato tendence maligní změny ve fibrilárních astrocytomech naznačuje, že některé nádory mohou mít dobře diferencované a anaplastické složky. Přítomnost těchto komponent vede k problému výběru materiálu pro studium, protožepokud do biopsického materiálu přicházejí pouze dobře diferencované prvky nádoru, pak to může narušit výběr vhodného léčení.

  Druhým důležitým kritériem při léčbě fibrilárních astrocytomů spojených s prognózou je blízký vztah mezi věkem pacienta a délkou života. Pacienti starší 60 let s anaplastického astrocytomu a glioblastomů mají mnohem kratší dobu života, ale to platí i pro pacienty v této věkové skupině s dobře diferencované astrocytomy. Dobře diferencované nádory se běžně vyskytují u lidí ve 4. dekádě života. Nádor nemá jasné hranice a má infiltrační růst. Některé hemisferické nádory mají kalcifikační místa, ale to je typické pro oligodendrogliomy.

  Makroskopicky benigní astrocytomy mají homogenní charakter nádorové tkáně a jsou vizualizovány jako uzel. Okraj nádoru s okolní substancí mozku je jasný.

  Tedy kritéria pro klasifikaci mozkových nádorů mohou být různá: histologická, tomografická, chirurgická, klinická a prognóza.Účel neuroradiologických diagnóza je rozlišit nádor z procesu nepochází z nádoru, přesně určit lokalizaci nádorů, vyznačující se strukturou nádoru( pevné látky, cystické struktury), přítomnost krvácení, nekrózy, kalcifikace a jeho vaskularizace. Na základě těchto kritérií můžeme předpokládat nejpravděpodobnější morfologickou povahu vzdělávání a prognózu onemocnění.

  Kromě toho jsou rozlišeny čtyři stupně, kde I-II odráží malý stupeň malignity, III-IV - vysoký.Nízkokvalitní nádory zahrnují pilocitické astrocytomy a vysoce diferencované astrocytomy nebo oligodendrogliomy. Vysoce kvalitní nádory zahrnují anaplastické astrocytomy nebo anaplastické oligodendrogliomy, tyto nádory jsou podle klasifikace WHO klasifikovány jako stupeň III.Nejvíce maligní( stupeň IV) jsou multiformní glioblastomy, které jsou nejčastějším podtypem a mají nejhorší prognózu. Kritériem malignity je přítomnost jaderného a buněčného polymorfismu, proliferace endoteliálních cév, přítomnost mitóz a ložiska nekrózy.

  Vysoce kvalitní gliomy( anaplastický astrocytom a multiformní glioblastom) lze klasifikovat jako primární a sekundární maligní astrocytomy. Primární maligní astrocytomy se obvykle vyskytují u starších pacientů bez maligního nádoru v historii. Tyto nádory jsou charakterizovány vysokou expresí receptorů abnormálního epidermálního růstového faktoru( EGFR) a nemají mutaci TP53.Sekundární maligní astrocytomy se obvykle vyskytují u mladších pacientů, pocházejí z rozpadu primárního nízkokvalitního maligního nádoru. Gliomy nízké kvality mohou zůstat po mnoho let stabilní.Když se rozpadají, jsou charakterizovány mutacemi TP53 a dalšími genetickými přeměnami.

  Buňky v těchto nádorech jsou heterogenní, více maligních buněk roste rychleji, což vede k nepravidelné formě nádorů a rozdílné diferenciaci.Časem se degenerují do nádorů s vysokým stupněm malignity. Někteří z molekulárních faktorů spojených s progresí nádoru, již bylo řečeno, je například nadměrná exprese růstového faktoru odvozeného z krevních destiček, což způsobuje proliferaci buněk, což je důležité při nízké kvality brzy transformace ve vysokých grade astrocytomy. Genetické poškození se projevuje u nádorů s vysokým stupněm malignity, zejména při ztrátě heterozygotnosti v chromozomu 10q.

  Rychlá glioblastom růstu v prvních týdnech po nástupu onemocnění způsobuje poškození přilehlých částí mozkové kůry a vzhled neurologických příznaků, které odpovídají na postiženou oblast. Změny v mozkové tkáni pocházejí jak z stlačení novotvaru nebo klíčení, a jako výsledek škodlivé působení toxických faktorů spojených s činností nádorových buněk, což vede k rozvoji edému a odumření mozkové kůry na periferii nádoru.

  Vymezení nádorů stupněm malignity má klíčový význam jak z pohledu prognózy onemocnění, tak z hlediska volby způsobu léčby. U nádorů III-IV stupeň malignity je 50% přežití pouze 9-10 měsíců a u nádorů stupně I-II 50-75% pacientů dosahuje pětiletého přežití.

  • Projděte pravidelné kontroly k odhalení rakoviny v jakékoli části těla, než se začne šířit.